- Reset + PDFPrindi

144. “Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse” muutmine

20.04.2011

1. Muudan Vabariigi Presidendi 21. jaanuari 2003 käskkirjaga nr 45 kinnitatud “Vabariigi Presidendi Kantselei” põhimäärust” (RTL 2003, 13, 174) järgnevalt:

1) tunnistada kehtetuks põhimääruse punkti 2.1 sõnad “Vabariigi Presidendi valitsemisel oleva riigivara valitsemisel ning”
2) täiendada põhimäärust punktiga 3.2.161:
“3.2.161 korraldab kantselei valitsemisel oleva riigivara valitsemist”
3) sõnastada põhimääruse punkt 3.4:
”3.4 Kantselei direktori äraolekul asendab teda tema poolt määratud osakonna juhataja”
4) sõnastada põhimääruse punkt 3.5.1:
”3.5.1 juhib vahetult direktori nõuniku ja üldosakonna tööd ning osakondade juhatajate kaudu välisosakonna, siseosakonna, protokolliosakonna ja raamatupidamise osakonna tööd;”
5) sõnastada põhimääruse punkt 5.1.6.4:
”5.1.6.4 kantselei valitsemisel oleva riigivara valitsemist ning Vabariigi Presidendi ja kantselei tarbeks vajaliku hankimist;”
6) sõnastada põhimääruse punkti 5.2 esimene lause “Kantselei üldosakonda juhib kantselei direktor, teisi osakondi kooskõlastatult Vabariigi Presidendiga kantselei direktori poolt ametisse nimetatud juhid.”
7) tunnistada kehtetuks põhimääruse punktid 2.2.12 ja 3.6.2.

2. Käskkiri jõustub 21. aprillil 2011.


Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 24 lg 2

 

 

Toomas Hendrik Ilves

 

Avaldatud Riigi Teatajas III, 25.04.2011, 1