eesti

Riigiportaal eesti.ee on turvaline
internetikeskkond suhtlemiseks riigiga,
pakkudes usaldusväärset informatsiooni
ja e-teenuseid kodanikule, ettevõtjale
ning ametnikule.

- Reset + PDFPrindi

Eesti

Riigikogu

Riigikogu on Eesti rahva esinduskogu. Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 59 kohaselt kuulub Riigikogule seadusandlik võim. Kuid lisaks seadusloomele on Riigikogul põhiseaduse järgi ka muud ülesanded - näiteks riigieelarve vastuvõtmine ja selle täitmise kontrollimine, järelvalve valitsuse tegevuse üle, kõrgete riigiametnike ametisse määramine, Eesti esindamine rahvusvahelistes organisatsioonides jm.


Vabariigi Valitsus

Vabariigi Valitsusele kuulub täidesaatev riigivõim. Täidesaatev võim jaguneb kahe funktsiooni vahel, milleks on valitsemine ja haldus. Vabariigi Valitsusele koordineerib täidesaatva riigivõimu asutusi ning teostab nende üle järelevalvet.


Kohus

Õigust mõistab Eesti riigis ainult kohus, kohtuvõim on teistest võimudest ja nende mõjusfäärist eraldatud.


Riigikontroll

Riigikontroll teostab riigis majanduskontrolli ning on kontrollialases tegevuses sõltumatu. Riigikontroll annab parlamendile tagasisidet riikliku majandustegevuse kohta nii õiguspärasuse kui ka tulemuslikkuse osas.


Õiguskantsler

Õiguskantsleri ülesandeks on põhiseaduslikkuse järelevalve ning avalikke ülesandeid täitvate asutuste kontrollimine isikute põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamiseks ehk ombudsmani ülesanded.


Eesti Pank

Eesti Pank on Eesti Vabariigi keskpank, kes hoiab käigus Eesti rahasüsteemi ehk teostab riigi rahapoliitikat.


Eesti Kaitsevägi

Kaitsevägi on Vabariigi Valitsuse alluvuses olev sõjaväeliselt korraldatud täidesaatva riigivõimu asutus, mis asub kaitseministeeriumi valitsemisalas. Kaitseväe peamine ülesanne on tagada valmisolek riigi kaitsmiseks sõjalise tegevusega. Rahuajal teostab kaitsevägi õhuruumi ja territoriaalvete järelevalvet ja kontrolli, tagab pideva kaitsevalmiduse, õpetab välja ajateenijaid, osaleb rahvusvahelistel operatsioonidel ning abistab tsiviilvõime õnnetuste või katastroofide tagajärgede likvideerimisel.


Eesti Rahvusringhääling

Eesti Rahvusringhääling (ERR) hakkas tegutsema 1. juunil 2007. Sellele eelnes Rahvusringhäälingu seaduse vastuvõtmine Riigikogus 18. jaanuaril 2007, millega pandi alus Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni ühendamise tulemusena tekkivale Eesti Rahvusringhäälingule. Praegu moodustavad ERR-i kaks tele- ja viis raadioprogrammi ning hulgaliselt uudiste- ja teemaportaale.


Välisministeeriumi veebikonsul

Veebikonsul jagab välisministeeriumi nõuandeid reisimise ja konsulaarteenuste osas. Oodatud on küsimused reisidokumentide, viisade, jne kohta. Vaata lisaks ka reisi- ja konsulaarinfot.


Riigipühad

Pühade ja tähtpäevade seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/109032011007