- Reset + PDFPrindi

46. "Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse" muutmine

21.02.2008

1. Muudan Vabariigi Presidendi 21. jaanuari 2003 käskkirjaga nr 45 kinnitatud "Vabariigi Presidendi Kantselei põhimäärust" (RTL 2003, 13, 174) järgnevalt:

1) Täiendada põhimääruse punkti 2.2 alapunktiga 2.2.121 järgmises sõnastuses:
"2.2.121 korraldab teenetemärkide andmist ja sellega seonduvat tegevust;"

2) Tunnistada kehtetuks põhimääruse punkti 4 alapunkt 1 ja punkti 5.1 alapunkt 5.1.1.

3) Sõnastada punkt 5.1.3 ja sõnastada see järgmiselt:
"5.1.3 Siseosakond - korraldab Vabariigi Presidendi riigisisest ja õigusalast asjaajamist, nõustab Vabariigi Presidenti ametiülesannete täitmisega seotud riigisisestes ja õigusalastes küsimustes, teavitab Vabariigi Presidenti sisepoliitilistest probleemidest, korraldab Vabariigi Presidendi siseriiklikku suhtlemist, sh suhtlemist riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametiasutustega, valmistab ette Vabariigi Presidendi õigusaktide eelnõud ning korraldab teenetemärkide andmisega seotud tegevusi;"

2. Käskkiri jõustub 1. märtsil 2008.

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 24 lg 2


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2008 Lisa, 17, 245