- Reset + PDFPrindi

44. Riigikaitse Nõukogu kodukorra muutmine

30.01.2008

Muudan Vabariigi Presidendi 24. märtsi 2003 käskkirjaga nr 53 “Riigikaitse Nõukogu kodukorra kinnitamine” kinnitatud Riigikaitse Nõukogu kodukorda järgnevalt:

1) sõnastada punkt 3.7 järgmiselt:
“3.7 Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele.”;

2) sõnastada punkt 3.8 järgmiselt:
“3.8 Nõukogu istungi kokkukutsumise teade edastatakse liikmetele ja kutsutud isikutele Vabariigi Presidendi Kantselei kaudu. Teade edastatakse mõistliku aja jooksul ja see sisaldab toimumise aja, koha ning päevakorra. Vajadusel edastatakse muud istungiga seonduvad materjalid ja informatsioon.”;

3) sõnastada punkti 5.2 alapunkt 5.2.1 järgmiselt:
“5.2.1 istungi toimumise aeg;”.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 16,
rahuaja riigikaitse seaduse § 4 lg 7.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2008 Lisa, 11, 142