- Reset + PDFPrindi

3. "Vabariigi Presidendi Kantselei põhimääruse" muutmine

24.10.2006

Muuta Vabariigi Presidendi 21. jaanuari 2003 käskkirjaga nr 45 kinnitatud "Vabariigi Presidendi Kantselei põhimäärust" (RTL 2003,13, 174; 2005, 123, 1963) järgnevalt:

1) muuta punkt 1.4 ja sõnastada see järgmiselt:
"1.4 Kantselei asub Tallinnas, Kantselei postiaadress on A. Weizenbergi 39, 15050 Tallinn.";

2) täiendada põhimääruse punkti 6.1 lausega järgmises sõnastuses:
"Vabariigi Presidendi nõunikud on iseseisva otsustuspädevusega ametnikud "Töö ja puhkeaja seaduse" (RT I 2001, 17, 78; 2006, 14, 112) § 1 lõike 3 punkti 1 tähenduses.".

Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 24 lg 2.


Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas 2006 Lisa 76, 1405