- Reset + PDFPrindi

"President Ilves üllatab: järgmise riigikontrolöri kandidaat on Alar Karis", Eesti Päevaleht, 22. november 2012

22.11.2012

Kärt Anvelt


Lähinädalatel esitab president oma ametliku kandidaadi riigikontrolöri kohale.


Lähinädalatel selgub, kes on riigikontrolör Mihkel Oviiri mantlipärija. Nimelt saab Oviiri teine ametiaeg 31. märtsil läbi ja kolmandat korda teda enam kandidaadiks esitada ei saa.

Seaduse järgi nimetab riigi­kontrolöri ametisse riigikogu presidendi ettepanekul. Kui­gi nii Reformierakond kui ka IRL on presidendile ürita­nud paari viimase kuu jook­sul oma kandidaate suruda, on Ilves kõigile riigikogus esinda­tud erakondadele öelnud, et nii riigikontrolöri kui ka rii­gikohtu ja Eesti Panga nõu­kogu uute esimeeste puhul ei ole kindlasti tegemist poliiti­kutega. Ilves on seda öelnud väga kategooriliselt ja nimetab tõepoolest oma kandidaadi.

Riigikontrolör peab Ilvese ettekujutuse järgi olema ini­mene, kellel on lai silmaring, väga hea arusaamine riigi toi­mimisest ning avar pilk, mis ulatub ka Eestist kaugemale. Nimekiri, kes võiksid presiden­di arusaama järgi riigikontrolö­riks sobida, pole küll eriti pikk, ent seal on väärikad inimesed. Kandidaadina on jutuks olnud näiteks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kaua­aegne kantsler Marika Priske, kellest Eesti Päevaleht kirju­tas septembris kui võimalikust riigikontrolörist. Paraku ütles Priske pakkumisest ära. Võima­liku kandidaadina on nimeta­tud ka Tartu ülikooli endise rektori Alar Karise nime. Karis kinnitas eile Eesti Päevalehele, et president Ilves on talle tõesti teinud ettepa­neku kandideerida riigikont­rolöriks. "Eks see oli üllatav," möönis Karis. "Aga elu ongi täis üllatusi ja ma olen oma põhimõttelise nõusoleku and­nud," kinnitas Karis.

Nimelt omandab seadu­se järgi riigikontrolöri kandi­daadi staatuse isik, kellele pre­sident on teinud ametisse kan­dideerimise ettepaneku ja kes on andnud kandideerimiseks kirjaliku nõusoleku.


Riigikogu ootab kutset


Ühtlasi viitas Karis, et kui asi nii kaugele jõuab ja temast võiks tõepoolest ametlik kan­didaat saada, siis lõpliku otsuse teeb riigikogu. See tähendab, et kui Ilves tahab uue riigikont­rolörina näha Karist, peab teda toetama ka riigikogu.

Presidendi avalike suhete juht Toomas Sildam kinni­tas, et Ilves suhtub väga hea riigikontrolöri kandidaadi leidmisse äärmiselt tõsiselt. "Usun, et lähinädalad too­vad siin kindlasti selguse," ütles Sildam. Ta lisas, et pre­sident suhtleb kindlasti ka rii­gikogus esindatud erakonda­de esindajatega.

Seega pole president veel alustanud erakondadega amet­likke arutelusid oma kandidaa­dile toetuse leidmiseks. "Siiani pole ta seda teemat frakt­sioonidega arutanud ja pole ka olnud kutset lähiajal Kadrior­gu minna," kinnitas riigikogus esindatud suurima erakonna, Reformierakonna fraktsiooni juht Jaanus Tamkivi.

Kui Kadriorg tahab järg­mist riigikontrolöri nimetades korrektselt käituda, peaks lähi­ajal Oviiri järglase nime välja käima. Nimelt peab kandidaat enne ametisse nimetamist läbi­ma kapos julgeolekukontrolli ja seaduse järgi on kapol sel­leks aega kolm kuud.


Artikkel Eesti Päevalehe veebilehel.