- Reset + PDFPrindi

Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese ja Ukraina presidendi Victor Yushchenko ühisdeklaratsioon

12.12.2006

Meie, Eesti president Toomas Hendrik Ilves ja Ukraina president Victor Yushchenko, kohtusime Tallinnas 12. detsembril 2006, et tähistada Eesti ja Ukraina diplomaatiliste suhete sõlmimise 15. aastapäeva ja arutada vastastikku huvipakkuvaid küsimusi.

 

Kahe riigi riigipead:

Märkides rahuloluga, et Eesti ja Ukraina suhted, mis põhinevad ühistel euroopalikel väärtustel, on arenenud dünaamiliseks ja tihedaks partnerluseks,

Rõhutades Eesti ja Ukraina laiaulatuslikke ühiseid traditsioone ja ajaloolis-kultuurilist pärandit, mis on osaks Euroopa minevikust ja olevikust,

Korrates vastastikkuseid püüdlusi kahe riigi vahelise kõikehaarava koostöö arendamiseks kahepoolsel, piirkondlikul ja Euroopa tasandil,

 

Deklareerivad:

1. Eesti ja Ukraina partnerlus ja koostöö on piirkonna tähtsaks turvalisuse- ja stabiilsuselemendiks;

2. Kahepoolse koostöö formaadid – presidentide ja peaministrite kohtumised, valitsustevaheline ühiskomisjon, Eesti Vabariigi Riigikogu ja Ukraina Verkhovna Rada parlamentidevaheline dialoog, nagu ka tihedamad inimestevahelised kontaktid on kahe riigi rahvaste suhete rikastamiseks ja tugevdamiseks olulised ning neid tuleb seetõttu alal hoida ja edasi arendada;

3. Eesti jätkab Ukraina Euroopa ja Euro-Atlandi valiku ja suuna toetamist, samal ajal märkides, et Euroopa Liidu laienemine on jätkuvalt nii Euroopa kontinendi tähtsaks stabiilsusteguriks ja reformide katalüsaatoriks kui ka võimsaks stiimuliks uutele Euroopa püüdlustega riikidele euroopalikel väärtustel ja demokraatlikel standarditel põhinevate reformide elluviimisel;

4. Eesti tunnustab Ukraina viimaste aastate olulisi edusamme demokraatlike ja majandusreformide elluviimisel, mis mängivad tähtsat rolli Ukraina Euroopa püüdluste edasisel edendamisel. Selles kontekstis rõhutavad Eesti ja Ukraina uue tõhustatud Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise kokkuleppe, mille sõlmimine on planeeritud 2007. aastal ja mis peaks süvendama ja tugevdama Euroopa Liidu ja Ukraina suhteid ja viima järkjärgulise majandusintegratsioonini, tähtsust;

5. Soovides kaasa aidata Ukraina täieliku osaluse tagamisele kollektiivse julgeoleku Euroopa ja piirkondlikes süsteemides ning selle tagamisele, et Ukraina kutsutakse ühinema NATO liikmelisuse tegevusplaaniga, kui Ukraina selleks valmis on, lepivad Eesti ja Ukraina kokku tugevdada edasist koostööd Intensiivistatud Dialoogi raames ja Ukraina kaitse- ja julgeolekusektorite kaasajastamisel, samuti Ukraina avalikkuse teavitamisel NATO teemadel;

6. Ukraina liitumine Maailma Kaubandusorganisatsiooniga aitab kaasa Ukraina integreerumisele Euroopa ja globaalse majandusega ja annab oma panuse tugevamate majandus- ja kaubandussuhete arendamisele Eesti ja Euroopa Liiduga, ning võimaldab alustada läbirääkimisi laiaulatusliku ja kõikehõlmava vabakaubanduslepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ja Ukraina vahel;

7. Euroopa Liidu ja Ukraina vaheline viisalihtsustuskokkulepe ja isikute tagasivõtmise kokkulepe suurendavad inimestevahelisi sidemeid ja rikastavad EL liikmesriikide ja Ukraina vahelist koostööd;

8. Rahvusvähemuste – ukraina rahvusvähemus Eestis ja eesti rahvusvähemus Ukrainas – olemasolul, nende õiguste tagamisel ning keeleliste, kultuuriliste, hariduslike, informatsiooni- ja muude vajaduste rahuldamisel on positiivne mõju kahe riigi kahepoolsetele suhetele;

9. Vastastikuse kaubanduse ja investeerimise tingimuste parandamine on ühiseks eesmärgiks, pidades silmas Euroopa investorite suurenevat huvi Ukraina turgude vastu;

10. Turvalised energiaallikad ja energiasektori läbipaistvus, nagu ka ühine osalus energiaprojektides, omavad üha suurenevat tähtsust Eesti-Ukraina koostöös ja seda tuleb laiendada Euroopa Energiaharta põhimõtete alusel;

11. Mõlemad riigid soovivad teha koostööd Musta mere ja Läänemere piirkondade vahelise transpordikoridori arendamisel ning Kaukaasia-Kaspia- ja Skandinaavia-suunalise konteineritranspordi ulatuse suurendamisel;

12. Eesti ja Ukraina märgivad, et Euroopa nn külmutatud konfliktide, sealhulgas Transnistrias ja Lõuna-Kaukaasias, nagu ka riikidevaheliste vaidluste lahendamisel, on tähtis pidada kinni rahvusvahelisest õigusest, suveräänsuse, territoriaalse terviklikkuse ja heanaaberlike suhete põhimõtetest. Nende konfliktide lahendamine niipea kui võimalik, rahumeelsel teel ja eelpool mainitud põhimõtetest kinni pidades on äärmiselt suure tähtsusega piirkondliku julgeoleku ja stabiilsuse, samuti asjaomaste riikide arengu jaoks;

13. Kahe riigi presidendid rõhutasid koostöö tähtsust piirkondlikul tasandil, nagu seda on Demokraatliku Valiku Ühendus (Community of Democratic Choice), GUAM jne, et konsolideerida selle piirkonna kõikide riikide ühised jõupingutused demokraatia edendamiseks ja inimõiguste kaitseks ning ühiskondade jõukasse arengusse panustamiseks.

 

Vastu võetud 12. detsembril 2006 Tallinnas, kahes eksemplaris, eesti, inglise ja ukraina keeles, kõik tekstid on autentsed.


Eesti president
Toomas Hendrik Ilves
Ukraina president
Victor Yushchenko