- Reset + PDFPrindi

"Väärikate Ülikool - elukestev õpe", Videvik, 4. oktoober 2012

04.10.2012

Mait Murumets


Pärnu Väärikate Ülikoolis algas neljas õppeaasta. "Nüüd jätkame magistrantuuris, sest kolm aastat bakalaureuseõpet. on seljataga," mainis üks nalja­mehest õppur.

Enne uue õppeaasta algust toimub kuulajate registreeri­mine, samuti õppekavade koos­tamine ja tutvustamine. Vääri­kate Ülikooli projektijuht Mari Suurväli selgitas, et tänavugi on õppekava väga mitmekesine. Selle koostamisel on püütud igati vastu tulla kuulajate soo­videle ja ettepanekutele. See ehitab silla kuulajate ja lekto­rite vahele. Loengutes käsitle­takse majandust, ajalugu, välis­poliitikat ja kultuuri. Kitsa­mas ringis ja õpitubades on võimalik omandada teadmisi õigusabist, e-pangandusest ja arvutimaailmast, õppida võõr­keeli ning oma tervise eest hoolitsemist. Õppekäikudel kü­lastatakse Riigikogu, kus tee­juhtideks on Pärnumaalt vali­tud rahvasaadikud Annely Akkermann ja Toomas Tõniste, samuti Tallinna teletorni, Bo­taanikaaeda ning Lennusada­mat. Kodukandis võetakse ette retk Audru vallas asuva Tamme talu ürdiaeda.

Huvitav, et on ka teema, mida eriti kuulata ei taheta. Selleks on imelikul kombel sisepoliitika. Nähtavasti on Rii­gikogu, valitsus ja erakonnad oma tegevusega näidanud, et neil ei ole enam midagi uut pakkuda - nad on oma katteta lubaduste ja valedega rahva lihtsalt ära tüüdanud.

Kui rääkida arvudest, siis on end kuulajatena kirja pannud rohkem kui 500 eakat. Vanim "tudeng" on novembris 98-aastaseks saav August Puuste, kes eelmistelgi aastatel on usi­nalt loengutel käinud. Täna­vu lisandus õppurite perre hiljuti 90-aastaseks saanud raadiolegend Felix Leet.

Kirjapanekupäevadel look­les kogu aeg registreerimislaudade ees pikk järjekord. Nii suureks on kasvanud vanema­ealiste huvi meid ümbritseva ja oma teadmiste täiendamise vastu. "Kahjuks kasutatakse nende entusiasmi ja oskusi vähe," tõdes Väärikate Ülikooli eestvedaja Mari Suurväli. "Elus aktiivselt kaasa löövad eakad tegutseksid rõõmuga vabatahtlike abilistena, kuid miks mitte ka palgalistel töö­kohtadel, sest nende elukoge­mus maksab ju midagi. Koha­likele ettevõtjatele oleks see tohutu reserv."

Eakate õppurite suur arv seab raskesse olukorda ka Tartu Ülikooli Pärnu kolledži, kelle tiiva all Väärikate Üli­kool tegutseb. Kuigi taastus­ravikeskuse suur saal mahutab kõigest 300 inimest, ei ole veel kedagi ülikooli nimekirjast ruumipuuduse tõttu välja jäe­tud. Kui paremat lahendust pole võimalik leida, jääb Tervise saal põhiliseks õppepaigaks septembrist aprillini.

Küllap ruumi pärast valitigi uue õppeaasta avaloengu pida­mise kohaks SPA-hotelli Strand suur konverentsisaal, mis suutis vaevu mahutada poolt tuhan­det kuulajat. Avaloengu pidas vabariigi president Toomas Hendrik Ilves. Avaloengu juurde kuulusid pidulikud for­maalsused. Kuulajaid tervitas õppeaasta alguse puhul Pärnu linnapea Toomas Kivimägi, kes nentis muuhulgas: "Varsti ei ole Pärnu linnas enam saali, kuhu Väärikate Ülikool ära mahuks. Nii ülisuur on huvi selle õppevormi vastu." "Tere taastulemast kooli!" ütles audi­tooriumile Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor Henn Valli­mäe, keda hämmastab eakate suur õppimissoov ja eriline pühendumus. See muudab tipptasemel lektorite leidmise tähtsamaks.

Avaloenguga esinenud Too­mas Hendrik Ilves mainis, et valis meelega teema "E-riik Eesti", sest vanemad inimesed kasutavad kõige vähem inter­netti ja e-riigi teenuseid. Presi­dent selgitas Eesti edusamme infotehnoloogia rakendamisel, nagu seda on e-tervise ja digiretseptide kasutuselevõtt, mis on rahvusvaheliseltki kõva sõna. "Tahaksin innustada teid julgemini internetti kasutama," sõnas president. Selles on tõepoolest oma iva, sest inter­net muudab vanaduspäevad sisukamaks ja vaheldusrikka­maks, teeb nii mõnegi segase asja arusaadavaks.

Järgmisena on plaanis ko­haliku kolledži teaduri Tiit Kase loeng Pärnu supelasutuste ajaloost.