- Reset + PDFPrindi

"Küberjulgeoleku Gordioni sõlm vajab riikide koostööd", Äripäev, 20. aprill 2012

20.04.2012

Raul Rikk (Küberjulgeoleku nõunik/Trustcorp)


Eelmisel nädalal USAs toimu­nud strateegilisel küberküsimuste ümarlaual rõhutas pre­sident Ilves taas, et liitlastel on viimane aeg alustada rah­vusvahelises koostöös küber­julgeoleku tagamist. Miks rää­gitakse üha küberkoostöö alus­tamisest?

Riikide vastuolulised huvid. Võttes arvesse interneti haldu­se hajusust ning eri riikide in­fotehnoloogilist valmidust, küberuumi mõistmist, rünnakute kogemust või selle puudumist, julgeolekualase koostöövõime, riiklikke huve ja globaal­seid ambitsioone, saame kokku puntra, mille lahtiharutamine nõuab saalomonlikku tarkust. Riikide tehnoloogiline võime­kus, kogemused ja rahvuslikud huvid on paljuski vastuolulised. Kui USA, Hiina, Venemaa ja Eu­roopa Liit võistlevad digitaalse domineerimise pärast, siis Westi-sugused väikeriigid pinguta­vad virtuaalse ellujäämise nimel. Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse vastase konventsiooni komitee esimees Markko Künnapu leiab, et kuritege­vuse osas on efektiivse koostöö põhiprobleem riikide vähene teadlikkus küberohtudest ning vähene võimekus nendega või­delda.

Eraettevõtluse potentsiaali kasutamine pole samuti ker­ge. Sobiva rolli leidmine ja usal­dusväärsete koostöösuhete väl­jaarendamine riiklike institut­sioonidega võtab aega. Aastaid Tallinnas NATO kooperatiivse küberkaitse kompetentsikeskuses töötanud ameerika analüü­tik Kenneth Geers nimelt uusi tehnoloogiaid Aleksandri mõõ­gaks, mis krooniliseks muutu­va küberprobleemi lahendavad. Ka Eestis võime näha, et tehnoloogilised lahendused aitavad katta suurt osa infoühiskonna turvalisusest. Parimaks näiteks on AS Cybernetica juhtimisel loodud X-tee turvasüsteem, mis võimaldab eestlastel nautida e-teenuseid. Cybernetica AS-iga on sõlminud koostöölepingu USA kaitseministeeriumi tea­dus ja arendusagentuur DARPA, kes soovib Eestis väljatööta­tud turvatehnoloogiaid tarnida USA valitsusele. Tõenäoliselt on Gordioni kübersõlme lahtiraiu­miseks vajalikud nii diplomaa­tilised kui ka tehnoloogilised abinõud, lisaks hariduslikud ja organisatoorsed. Jääb loota, et president Ilvest saadab küber­julgeoleku eestkõnelejana edu ning NATO ja ELi liikmesriigid hakkavad paremat koostööd te­gema.