- Reset + PDFPrindi

"Eesti keele auks tehti väärt tegusid", Võrumaa Teataja, 15. märts 2011

15.03.2011

Ivi Kaarna

 

Eilsel emakeelepäeval võõrustas Vastseliina gümnaasium ees­ti keele arendamise ja hari­misega seotud inimesi kogu Eestimaalt. Lõppes konkurss „Keeletegu 2010". Kohal oli ka president Toomas Hendrik Ilves. Taoline üritus toi­mub juba viiendat korda ja seda korraldab haridus- ja teadusministeerium, selgita­maks konkursi korras välja aasta parima eesti keelt väär­tustava teo. Konkursiga tunnustatakse eesti keelele kasu­likke ettevõtmisi nii üksikisi­kute kui töögruppide poolt. Hinnatakse toimekust eesti keele õpetuse, kasutamise ja levitamise alal. Samuti hin­natakse eesti keelt käsitleva­te seisukohtade avaldamist trükisõnas, raadios ja televi­sioonis. Oluline on esituste heakeelelisus, samuti osavõtt eesti keele alastest aruteludest, konverentsidest ja kee­lepäevadest nii kodu- kui vä­lismaal. Tänavu oli parimatest parima tiitlile kandideerimiseks välja valitud kaks­teist nominenti.

Kaunis päev algas keel­pillimuusika saatel. Rahvas kogunes saali, veel korraks tõusti püsti, tervitamaks presidenti ja saabunud vaikuses hakkas kõlama Rein Rann-pi muusika Lydia Koidula sõnadele „Eesti muld ja eesti süda", mille vormis tantsuks kooli segarahvatantsurühm. Hingestatud algus juhatas sisse sõnavõtud, mis paistsid silma isamaalisusega ja kõ­nelesid kõik eesti keele hoid­mise vajadusest. Kogu üri­tust kaunistasid Vastseliina gümnaasiumi õpilaste pilli­mäng, tants ja laul. Laulis ja mängis viiulit ka Kait Tamra.

Emakeelepäeva avas Vast­seliina gümnaasiumi direk­tor Neeme Lumi, kes väl­jendas rõõmutunnet, et üks kena ja tubli maakool sai pai­gaks, kus kuulutatakse välja möödunud aasta Eesti kan­geim keeletegu. President Toomas Hendrik Ilves ütles, et tunneb heameelt nii paljude nominentide üle, sest see ei tähenda muud, kui et kee­lest hoolitakse ja keele heaks saab midagi ära teha peaae­gu igas eluvaldkonnas. Pre­sident nentis, et tal on uhke tunne seista nominentide reas, teades, et sõnavõistluse võttis rahvas hästi vastu.

Sõna said veel Andres Koppel haridus- ja teadusministeeriumist, Helle Mets­lang Emakeele Seltsist ja tei­sed.

Pärast lühikest nominen­tide tutvustust, mille tegi ha­ridus- ja teadusministeeriumi nõunik Jüri Valge, esine­sid suurepärase sõnapõimikuga eesti keele kannatustest võõrkeelendite all gümnaa­siumi õpilased.

Ja saabuski ülev hetk, kuulutamaks „Keeletegu 2010" rahvaauhinna saaja ja pea-võitja. Rahvaauhinna saaja­teks oli kaks nominenti: an­sambel Metsatöll eestikeel­se laululoomingu, kontser­di- ja salvestustegevuse eest ning MTÜ Jumalalaegas ja Eesti hoiuraamatukogu pi­medate raamatukogu osakonna töörühm Janar Vaiki juhatamisel. Žürii otsus­tas rahvaauhinna anda vii­masele. Ka „Keeletegu 2010" peaauhind läks MTÜ Juma­lalaegas ja hoiuraamatukogu pimedate raamatukogu ühi­sele töörühmale, kuhu kuu­lusid lisaks Janar Vaikile veel Artur Räpp, Igor Markatšov ja Sandra Meigas.

Ära märgiti kolm tööd: Eesti rahva muuseumi näi­tus „ Muuseum näitab keelt", President Toomas Hendrik Ilvese sõnavõistlus Sõnaus ja Metsatölli laululooming ja kontserditegevus.

Vastseliina gümnaasiumis toimunud emakeelepäeva ja „Keeletegu 2010" võitjate pärgamise üritus jääb meel­de kui päev täis ilusat ees­ti keelt, kauneid laule, pilli­muusikat ja tantse. Gümnaasiumipere pakkus võõrusta­jana suurepärase elamuse.