- Reset + PDFPrindi

420. Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja muutmine

29.04.2014

Teen 18. septembri 2007. otsusega nr 173 „Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse ümbernimetamine ja põhikirja kinnitamine uues sõnastuses" kinnitatud Eesti Koostöö Kogu põhikirjas järgmised muudatused:

1.Muuta punkti 2.1 ja sõnastada see järgmiselt:
2.1 „Sihtasutus on valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustikule baseeruv mittetulunduslik mõttekoda. Sihtasutus korraldab Eesti pikaajalist arengut mõjutavate ja võrgustiku poolt prioriteetseks peetavate teemade seiret ning töötab selle põhjal kõiki huvigruppe kaasates välja analüüse, ettepanekuid ja poliitikasoovitusi. Sihtasutus töötab koos koostöövõrgustiku liikmetega – Harta osalistega – iga kolme kuni viie aasta järel välja Eesti Koostöö Kogu Harta (edaspidi: Harta), programmilise sisu ja tähendusega dokumendi, mis on Sihtasutuse sisulise tegevuse aluseks. Harta eelkäijaks on ühiskondlik lepe, mis sõlmiti 20.oktoobril 2003. a."

2. Muuta punkti 3 pealkirja ja sõnastada see järgmiselt:
„3. Vara ja eelarve"

3. Täiendada punkti 3 alapunktidega 3.3.4 ja 3.3.5 ja sõnastada need järgmiselt:
„3.3.4. Sihtasutus võib võtta laenu ja sõlmida kapitalirendilepinguid üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälse otsuse alusel.
3.3.5. Sihtasutus võib võtta kinnisasja või hoonestusõiguse tasuta omandamise lepingus selle vara sihtotstarbelise kasutamise ja leppetrahvi maksmise kohustuse riigivaraseaduse §-s 33 sätestatu kohaselt."

4. Täiendada punkti 3 punktiga 3.4 ja alapunktidega 3.4.1 - 3.4.3 ning sõnastada need järgmiselt:
„3.4. Eelarve ja arveldamine.
„3.4.1. Sihtasutuse kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve, mis peab vastama sihtasutuse finantsplaanile, riigieelarve seaduse §-s 6 esitatud eelarvepositsiooni reeglitele, §-s 10 esitatud netovõlakoormuse reeglile ning § 11 alusel kehtestatud piirangutele.
3.4.2. Sihtasutus koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduse §-s 12 sätestatud nõuetele vastavalt finantsplaani, mis on aluseks sihtasutuse eelarve koostamisel.
3.4.3. Riigi sihtasutuse arveldused tehakse riigikassa kaudu".

Alus: sihtasutuse seaduse § 41 lg 3,
riigivaraseaduse § 79,
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 7.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas III, 10.05.2014, 7