- Reset + PDFPrindi

419. Sihtasutuse Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu põhikirja muutmine

29.04.2014

Teen 22.12.1999. aasta „Sihtasutuse „Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu" asutamisotsusega" kinnitatud Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu põhikirjas järgmised muudatused:

1. Täiendada punkti 3.3 alapunktiga 3.3.2¹ ja sõnastada see järgmiselt:
„3.3.2¹. üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälse otsuse alusel võtta laenu ja sõlmida kapitalirendilepinguid;"

2. Muuta punkti 5 pealkirja ja sõnastada see järgmiselt:
„Kultuurirahastu vara kasutamine ja käsutamine ning eelarve".

3. Täiendada punkti 5 alapunktidega 5.8 - 5.11 ja sõnastada need järgmiselt:
„5.8 Kultuurirahastu võib võtta kinnisasja või hoonestusõiguse tasuta omandamise lepingus selle vara sihtotstarbelise kasutamise ja leppetrahvi maksmise kohustuse riigivaraseaduse §-s 33 sätestatu kohaselt.
5.9. Kultuurirahastu kõikide tulude ja kulude kohta koostatakse tasakaalus eelarve, mis peab vastama sihtasutuse finantsplaanile, riigieelarve seaduse §-s 6 esitatud eelarvepositsiooni reeglitele, §-s 10 esitatud netovõlakoormuse reeglile ning § 11 alusel kehtestatud piirangutele.
5.10. Kultuurirahastu koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduse §-s 12 sätestatud nõuetele vastavalt finantsplaani, mis on aluseks Kultuurirahastu eelarve koostamisel.
5.11. Kultuurirahastu arveldused tehakse riigikassa kaudu".

Alus: sihtasutuse seaduse § 41 lg 3,
riigivaraseaduse § 79,
Sihtasutuse Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu põhikirja p 6.

Toomas Hendrik Ilves

Avaldatud Riigi Teatajas III, 10.05.2014, 6