Nõuanded teenetemärgi kandmiseks

Teenetemärkide seaduse kohaselt võib teenetemärki kanda üksnes isik, kellele teenetemärk on antud ja kellelt ei ole teenetemärki ära võetud.

Välisriigi au- või teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele au- või teenetemärk on antud selle riigi õigusaktides ettenähtud alustel ja korras.

Teenetemärkide kandmisel juhindutakse teenetemärkide seadusest ja välisriigi au- ja teenetemärgi kandmisel ka selle statuudist.

Teenetemärkide kandmise üksikjuhtude kohta annab selgitusi Vabariigi Presidendi Kantselei.


Eesti teenetemärkide kandmine

Teenetemärke kantakse üldjuhul ainult pidulike riiklike ja seltskondlike sündmuste puhul. Erandina võib Vabadusristi kanda igal ajal.

Teenetemärke kantakse originaalis või miniatuuris. Teenetemärgi tunnusena võib kanda ka rosettmärki või lindilõiget. Erandina kantakse Vabadusristi ainult originaalis. Teenetemärgi kavaleril on õigus taotleda Vabariigi Presidendi Kantseleilt lisaks talle antud teenetemärgile teenetemärgi miniatuuri ja täiendavat rosettmärki, tasudes riigilõivu.

Originaalis või miniatuuris teenetemärke kantakse eri rõivastel järgmiselt:

1) frakil võib kanda ühte suurpaela, kuni nelja ordenitähte ja kõige rohkem kahte kaelaristi ning kõiki rinnal kantavaid teenetemärke originaalis või kõiki teenetemärke miniatuuris vasakul revääril nööpaugu kohal (joonis 1, fig. 2, 3; joonis 2, fig. 1, 2, 3);
2) smokingil võib kanda vasakul revääril teenetemärke miniatuuris või ühe teenetemärgi rosettmärki (joonis 3, fig. 1, 2);
3) tumedal ülikonnal võib kanda ühte kaelaristi ja ühte ordenitähte ning rinnal kantavaid teenetemärke originaalis või ühe teenetemärgi rosettmärki (joonis 7, fig. 1, 2);
4) päevasel ülikonnal võib kanda ühe teenetemärgi rosettmärki (joonis 7, fig. 3);
5) vormirõivastel võib teenetemärke kanda järgmiselt:
– pidulikul õhtuvormil, nagu frakil (joonis 6, fig. 1, 2);
– pidulikul tavavormil ühte kaelaristi ja ordenitähte ning rinnal kantavaid teenetemärke originaalis või lindilõikeid (joonis 5, fig. 1, 2, 3);
– tavavormil lindilõikeid (joonis 6, fig. 3);
6) õhtukleidil võib kanda ühte suurpaela, kuni nelja ordenitähte ja ühte kaelaristi originaalis või kõiki teenetemärke miniatuuris või ühe teenetemärgi rosettmärki (joonis 3, fig. 3; joonis 4, fig. 1, 2, 3);
7) rahvarõivastel, kui neid kantakse peoriietusena, võib kanda teenetemärke originaalis või miniatuuris (joonis 8, fig. 1, 2, 3).

Eri klassi teenetemärke kantakse järgmiselt:

1) ketti – õlgadele asetatult, teenetemärk ripub rinnal;
2) I klassi teenetemärki – suurpaela ristiga (vapiga) – paremalt õlalt vasakule puusale ja tähte rinna vasakul küljel;
3) II klassi teenetemärki – risti (vappi) kaelas ja tähte rinna vasakul küljel;
4) III klassi teenetemärki – kaelas;

Õhtukleidil kantakse kaelaristi (vappi) – põiksõlme seotud lindi küljes rinnal vasakul küljel (joonis 4, fig. 1);
5) IV ja V klassi teenetemärki, medaleid (riste) – rinnal vasakul küljel.

Isik, kellele on antud sama teenetemärgi eri klasside märgid, kannab üldjuhul ainult kõrgeima klassi teenetemärki. Erandiks on Vabadusrist, Kotkaristi teenetemärk mõõkadega, Kotkaristi metallristid ning teenetemärkide medalid, mille puhul isik võib kanda kõiki talle antud klasse.
Isik, kellele on antud eri teenetemärgid, kannab üldjuhul kõrgema klassi teenetemärki madalama klassi teenetemärgist eespool. Erandina asetatakse Vabadusrist kõigist teistest teenetemärkidest ettepoole, vaatamata nende klassile.

Sama klassi teenetemärke kantakse üldjuhul andmise järjekorras, s.t viimasena antud teenetemärki kantakse esimesel kohal. Erandina kantakse Kotkaristi teenetemärke mõõkadega teiste sama klassi teenetemärkide hulgas esikohal. Kohti loetakse rinna keskjoonest vasakule.

Teenetemärgi ketti kantakse ainult eriti pidulike riiklike sündmuste puhul, juhindudes järgmisest:

1) ketti kantakse alati koos vastava tähega, kuid ilma sama teenetemärgi suurpaelata (joonis 1, fig.1);
2) keti juurde kuuluv täht asetatakse teistest kantavatest tähtedest kõrgemale;
3) üheaegselt ketiga võidakse kanda mõne teise teenetemärgi suurpaela. Sel juhul kantakse sinna juurde kuuluvat tähte keti juurde kuuluva tähe järel;
4) pidulikel sündmustel, kus on ette nähtud teenetemärkide kandmine, kuid ei ole ette nähtud keti kandmist, kannavad keti omanikud selle juurde kuuluvat suurpaela koos vastava tähega, asetades tähe teistest kantavatest tähtedest kõrgemale.

Mitme teenetemärgi tähe üheaegsel kandmisel juhindutakse järgmisest:

1) kahe teenetemärgi tähe üheaegsel kandmisel kinnitatakse need teineteise kohale, kusjuures kõrgema teenetemärgi täht paigutatakse kõrgemale (joonis 1, fig. 3);
2) kolme teenetemärgi tähe üheaegsel kandmisel kinnitatakse kõrgeima teenetemärgi täht kahe kõrvutiasuva tähe kohale (joonis 2, fig. 1);
3) nelja teenetemärgi tähe üheaegsel kandmisel kinnitatakse neljas täht lisaks kolmele tähele kahe kõrvutiasuva tähe alla (joonis 2, fig. 2);
4) rohkem kui nelja teenetemärgi tähte üheaegselt ei kanta.

Esimese klassi teenetemärgi kandmisel juhindutakse järgmisest:

1) I klassi teenetemärki kantakse alati koos vastava tähega, sealjuures kantakse suurpaela vesti peal;
2) vormiriietusel kantakse suurpaela üle parema õla vasakule puusale õlaku ja vöö alt;
3) mitme I klassi teenetemärgi omanik kannab ainult ühte suurpaela, asetades vastava teenetemärgi juurde kuuluva tähe teistest kantavatest tähtedest kõrgemale.

Teise ja kolmanda klassi teenetemärgi kandmisel juhindutakse järgmisest:

1) II klassi teenetemärki kantakse alati koos vastava tähega;
2) frakil asetatakse kaelas kantav teenetemärk võimalikult kõrgele kaelasideme põiksõlme alla, kusjuures teenetemärgi lint katab ümber krae asetsevat kaelasideme osa;
3) kui vormiriietuse või tumeda ülikonna juures kantakse mahapööratud kraega päevasärki ja pikka kaelasidet, asetatakse kaelas kantava teenetemärgi lint krae alla, sealjuures asetseb kaelarist (vapp) võimalikult kõrgel kaelasideme peal;
4) mitme II või III klassi teenetemärgi omanik kannab üldjuhul ainult ühte vastava klassi teenetemärki korraga, asetades II klassi puhul vastava teenetemärgi juurde kuuluva tähe teistest sama klassi tähtedest kõrgemale;
5) erandina on kaks kaelas kantavat teenetemärki lubatud siis, kui üks neist on I järgu Vabadusrist, kusjuures Vabadusrist asetatakse teisest kaelas kantavast teenetemärgist kõrgemale.

IV ja V klassi teenetemärke kantakse klasside järjekorras selliselt, et teenetemärgi lindi ülaserv asetseb kuuerevääri nööpaugust 1 cm madalamal. Mitut rinnal kantavat teenetemärki võib kanda kinnitatuna märkide linte ühendavale plaadile.

Kotkaristi metallriste ning teenetemärkide medaleid kantakse nagu IV ja V klassi teenetemärke ning viimaste järel.

Teenetemärke võib kanda miniatuuris plaadile kinnitatult fraki või smokingi vasakul revääril.

Rosettmärki või lindilõiget kantakse kuue vasakul revääril nööpaugus.

Vormiriietusel võib teenetemärgi tunnusena kanda lindilõiget. Lindilõiked kinnitatakse vormikuue vasakule hõlmale järgmiselt:

1) kuni 4 lindilõiget – ühes reas;
2) 5 lindilõiget – kahes reas: 2 ülemises, 3 alumises;
3) 6 lindilõiget – kahes reas: 2 ülemises, 4 alumises;
4) 7 lindilõiget – kahes reas: 3 ülemises, 4 alumises;
5) 8 lindilõiget – kahes reas: 4 ülemises, 4 alumises;
6) 9 lindilõiget – kolmes reas: 1 ülemises, 4 mõlemas alumises;
7) 10 lindilõiget – kolmes reas: 2 ülemises, 4 mõlemas alumises.

Lindilõigete read paigutatakse vormikuuele selliselt, et alumine rida jääb vasaku rinnatasku ülemisest äärest 2 cm kõrgemale. Lindilõiked järjestatakse paremalt vasakule ja ülevalt alla vastavalt teenetemärkide ja nende klasside omavahelisele järjestusele.

Ametkondade ja organisatsioonide au- ja teenetemärke kantakse pidulike sündmuste puhul. Ametkondlikke au- või teenetemärke, mis on kehtestatud kooskõlas kehtiva korraga, kantakse üldjuhul vasakul pool rinnal riiklike teenetemärkide järel või erandkorras paremal pool rinnal. Organisatsioonide au- või teenetemärke kantakse vastavalt nende kandmise korrale. Organisatsiooni (või ametkonna) kaelalindiga kantavat au- või teenetemärki on võimalik kanda siis, kui ei kanta kaelalindiga riiklikku teenetemärki.


Välisriigi au- ja teenetemärkide kandmine

Välisriigi au- ja teenetemärki kantakse vastavalt selle põhikirjale või statuudile, arvestades käesolevas korras sätestatud erisustega.

Välisriigi au- ja teenetemärke kantakse üldjuhul ainult pidulikel puhkudel, mis on seotud vastava välisriigiga. Erandina võivad Eesti kodanikud kanda ühistel alustel Eesti teenetemärkidega välismaiseid lahinguriste, elupäästemedaleid ning au- ja teenetemärke, mis on saadud Vabariigi Valitsuse loal välisriigi teenistuses olles.

Välisriigi au- ja teenetemärkide ning Eesti teenetemärkide samaaegsel kandmisel juhindutakse järgmisest:

1) Eesti teenetemärgid asetatakse välisriigi au- ja teenetemärkidest ettepoole, vaatamata nende klassile;
2) välisriigi au- ja teenetemärgid asetatakse üldjuhul klasside järjekorras, sama klassi märgid aga riikide prantsuskeelsete nimetuste tähestikulises järjekorras.
Erandjuhul võidakse välismaiseid lahinguriste asetada muudest välisriikide au- ja teenetemärkidest ettepoole, vaatamata nende klassile.

Erilise austuse osutamiseks teatud välisriigile võidakse selle riigi teenetemärke kanda kõrgemal kõigist muudest välisriikide teenetemärkidest, vaatamata viimaste klassile. Sealjuures:

1) keti või I klassi teenetemärgi omanik kannab välisriigi teenetemärgi ketti või suurpaela ja tähte, kuid viimasest kõrgemal Eesti teenetemärgi tähte;
2) II klassi teenetemärgi omanik kannab välisriigi teenetemärgi kaelaristi ja tähte, kuid viimasest kõrgemal Eesti teenetemärgi tähte;
3) Eesti III klassi teenetemärgi ja välisriigi II klassi teenetemärgi omanik kannab Eesti teenetemärgi kaelaristi ja ainult välisriigi teenetemärgi tähte;
4) Eesti III klassi teenetemärgi ja välisriigi III klassi teenetemärgi omanik kannab ainult välisriigi teenetemärgi kaelaristi.