kantseleis

Valik meediakajastusi

- Reset + Prindi

"Kuus idavirulast saab presidendilt teenetemärgi", Põhjarannik, 7. veebruar 2013

07.02.2013

Sirle Sommer-Kalda


Värskele Valgetähe V klassi teenetemärgi ka­valerile Viktor Nikolai­le meenutab riiklik auta­su elu kõige rõõmsamat aega, mil sai tegutsetud taasiseseisvumise nimel.

Oma elu esimeseks suure­maks tunnustuseks peab Vik­tor Nikolai Haapsalu keskkoo­li lõpetamisel väljateenitud hõbemedalit. Eesti Põlevkivi kuldmärk meenutab aasta­kümnete pikkust karjääri Aht­me kaevanduses, mis algas mäemeistrina maa all ning päädis tootmisdirektori ame­tikohaga.

"Tööpunalipu ordenit ma ei saanud, sest ei kuulunud par­teisse. Kui parteisse astumise­ga peale käidi, ütlesin alati, et töötan parteituna sama hästi või isegi paremini kui parteimehena."

Presidendi teenetemärk seostub Nikolaile elu kõi­ge rõõmsama ajaga, mis jäi 1988ndasse ja sellele järgne­nud aastatesse. "See on väga rõõmustav, sest Eesti Vabarii­gi tagasitulekut sai oodatud ja selle heaks nii mõndagi teh­tud. Käisin Tallinnas Rahva­rinde üritustel ja vedasin Aht­me kaevanduses Rahvarinde rühma."


Esimene kohtumine


Kui Põhjarannik usutles Ni­kolaid 2010. aastal, mil ta va­liti Jõhvi aukodanikuks, ütles mees: "Jõhvis on väga palju teha, et Eesti siin oleks." Ses­tap pole Läänemaa juurtega mees Jõhvile selga keeranud ega end pensionipõlves mujal sisse seadnud.

"Siin on kogu aeg midagi te­ha. Juhin korteriühistut ja ku­na suvel tahame maja fassaadi soojustada, uurin praegu renoveerimisprojekti. Tore on, et Jõhvis on sellised kohad na­gu spordihall ja kontserdima­ja. Esimeses käin küll rohkem pealtvaatajana, elades kaasa Hito mängudele. Ka kontser­dimajas olen sage külaline -milleks muidu see tehtud ja selle eest seistud sai," rääkis Nikolai, kes kuulus kultuuritempli ehitamise ajal Jõhvi volikokku.

President Toomas Hendrik Ilvesega pole Nikolai varem kohtunud. See võimalus avaneb 23. veebruaril Kadrio­rus, mil teenetemärgid üle an­takse. Küll jäi eelmisse suves­se kokkupuude valitsusjuhi­ga. "Käisime Stenbocki majas ekskursioonil ja Ansip sattus meie giidiks," muheles ta.

Tööstuse esindajana täna­takse Eestile osutatud teene­te eest ka Narva Elektrijaa­made tehnikajuhti Vladknir Olissovi.

Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo on ettevõtte blogis kirjeldanud Olissovi teeneid järgmiselt: "Tootmisvõime­kuse säilitamiseks paigalda­ti Eesti elektrijaama vanema­tele energiaplokkidele väävlipuhastusseadmed. On märki­misväärne, et kolmele plokile töötasid välja lahenduse meie oma insenerid Narva Elektri­jaamade tehnikajuhi Vladimir Olissovi eestvedamisel."

Pajo sõnul tagasti töö tule­musena Narva Elektrijaama­de tootmisvõimekus senisel tasemel vaatamata ligi kolm korda karmimale väävliheitmete piirangule.


Parema elu nimel


Kotkaristi V klassi teenete­märgi pälvinud Mustajõe kor­doni vanempiirivalvur Kuldar Merimaa, kes kaitseb igapäe­vaselt idapiiri, on valvanud Schengeni välispiiri ka Kree­kas ja Ungaris.

"Kreekas olin esimest kor­da 2010. aastal, kui kutsuti erakorraliselt kokku kiirrea­geerijate rühmad, sest Kreeka-Türgi piirile oli suur illegaalide surve. Eks piirivalvu­ri töö ole igal pool ühesugu­ne, aga siin pole kohanud nii suurt masside ülevoolu, kus vahetuse ajal tuleb tegelda mitme 20-30 illegaalist koos­neva rühmaga."

Kuigi Eestis lööb praegu laineid uudis Võrumaal eba­seaduslikul piiriületusel taba­tud 27 vietnamlasest, kogeb Eestis sellist asja harva, mär­kis Merimaa, hinnates kõr­gelt välismaal töötamise ko­gemust.

Merimaa on ka aktiivne kaitseliitlane ja liitunud rah­vakoguga. "Kui tahad, et elu paremaks muutub, pead sel­leks ise midagi tegema."

Riikliku autasu vääriliseks hinnati tänavu ka Valeri Baluev ja Petr Prusak, kes on ol­nud aastakümneid doonoriks. Baluev on loovutanud verd 124 ja Prusak 105 korda.

"Ida-Viru keskhaigla doo­norid saavad teenetemärgi juba teist korda. Keskhaigla vereteenistusel on doonorite äramärkimise üle väga hea meel," kinnitas keskhaigla teabespetsialist Viktoria Sladzevskis.

President Toomas Hendrik Ilves allkirjastas eile otsuse anda Eesti Vabariigi 95. aas­tapäeva eel Eestile osutatud teenete tunnustamiseks riikli­kud autasud 99 inimesele.

Eesti tänab ja tunnustab neid, kes on eri elualadel il­mutanud suurt professionaal­sust, leidlikkust, järjekindlust ja mitmel juhul ka vaprust, kirjutas riigipea otsuse ees­sõnas, lisades: "Nad hoolivad Eestist ja väärtustest, millele meie riik tugineb."


Idavirulastest teenetemärgi saajad:

Valgetähe V klass - Narva laste loomemaja direktor GALINA MOLDON, kes Narva abilinnapeana korraldas eesti keele õpe­tamist sealsetes koolides, sõlmis esimese koostöölepingu Tartu ülikooliga ja juhib rahvusvahelist Chopini konkursi korral­duskomiteed.
Valgetähe V klass - VLADIMIR OLISSOV Eesti Energia Narva Elektrijaamade ASist, kes evitas meetodi, kuidas vähendada vääveldioksiidi heitmeid põlevkivikatelde suitsugaasides.
Valgetähe V klass - VIKTOR NIKOLAI, kes on pikka aega tub­lilt töötanud Eesti Põlevkivi Ahtme kaevanduses, olnud aktiiv­selt tegev Rahvarindes ja Eesti Kongressi valimistel, hilisemalt Jõhvi linna-ja vallavolikogus.
Kotkaristi V klass - vanempürivalvur KULDAR MERIMAA Mus­tajõe kordonist, Narva piirilõigu piiriesindaja abi, aktiivne Kait­seliidu liige, kes on valvanud Schengeni välispiiri ka Kreekas ja Ungaris.
Eesti Punase Risti IV klass -124 korda verd loovutanud VA-LERIY BALUEV Kohtla-Järvelt.
Eesti Punase Risti IV klass -105 korda verd loovutanud PETR PRUSAK Kohtla-Järvelt.

Allikas: Presidendi kantselei